Jak se nový Občanský zákoník dotkne partnerských vztahů?

shutterstock_34797886Ať už jsme v jakékoliv fázi partnerského vztahu, či partnera hledáme, je dobré vědět, jak se nás v této oblasti týká nový Občanský zákoník. V zájmu svých klientů se seznamovací a rozvojová agentrua Náhoda ptala na změny zákoníku právničky Mgr. Michaely Kovaříkové, která se v rámci agentury věnuje právním otázkám spojeným s partnerskými vztahy. Odpovědi jsou jistě užitečné a srozumitelné i laikovi.

Nový občanský zákoník nepřináší tolik změn v rodinném právu, jako v jiných oblastech soukromého práva. Významnou změnou ale je zrušení modelu samostatného zákona o rodině a zařazení rodinného práva zpět do občanského zákoníku, jako tomu bylo před rokem 1949. Jsou zde však některé dílčí změny a novinky, které reagují jednak na změny z praxe a jednak se nová právní úprava inspirovala funkčními instituty z okolních zemí.

Registrované partnerství – Mimo nový občanský zákoník i nadále zůstala úprava registrovaného partnerství, přesto, že tato do rámce rodinného práva patří. V návrhu nového občanského zákoníku tato úprava byla, na základě politických rozhodnutí však byla vyjmuta.

Co se týká manželství – nově již není možné rozvést manželství bez účasti manželů, popř. jen za přítomnosti advokátů. Oba manželé musí být soudem vyslechnuti, i když v případě tzv. rozvodu dohodou jen v podstatě formálně. Nově je též uzákoněna povinnost přispívat na náklady rodinné domácnosti i tomu z manželů, který rodinnou domácnost opustil bez zvlášť závažného důvodu, v případě, že v domácnosti žije nezletilé dítě. Opustí-li jeden z manželů rodinnou domácnost trvale a druhý manžel mu odmítá vydat to, co patří výhradně jemu, je možné se soudně domáhat vydání takové věci ještě před rozvodem. Stejně tak platí, že potřebuje-li jeden z manželů nějakou společnou věc pro nezletilé nebo nemocné dítě (např. auto), druhý z manželů, který opustil rodinnou domácnost, jej nemůže odvézt.

Společný majetek – nadále platí, že vše, co bylo nabyto za trvání manželství, spadá, až na zákonem stanovené výjimky, do společného jmění manželů. Výhradním (tedy ne společným) majetkem každého z manželů je to, co vlastnil před uzavřením manželství a dále dary, dědictví nebo odkaz jen jednomu z manželů, dále vše, co nabyde za peníze získané prodejem tohoto výlučného majetku a nově i plnění, které nabyde jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (na zdraví, na cti apod.) Oproti tomu zisk z výlučného majetku do společného jmění již spadá (např. pronájem z bytu, domu). Nová zákon nastavuje i pravidla o úhradě dluhů spojených jen s jedním z manželů.

Vztahy rodičů a dětí – daleko více je kladen důraz na práva dětí, aby s nimi nebylo zacházeno pouze direktivně. Ze strany rodičů jim musí být každé zásadní zamýšlené rozhodnutí, které se jich týká, náležitě vysvětleno, aby si mohlo vytvořit vlastní názor a ten rodičům sdělit. Rodiče pak mají povinnost takovému názoru věnovat patřičnou pozornost a vzít názor dítěte v úvahu při rozhodování. Stejně tak soud má za povinnost před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytnout dítěti potřebné informace, aby si mohlo vytvořit svůj názor a ten sdělit. Zejména se jedná o právo dítěte vyjádřit se, s kým z rodičů chce po rozvodu žít a jak se chce s druhým rodičem stýkat.

Mgr. Michaela Kovaříková www.nahoda.com

právník a mediátor

Podporujeme

Spolupracujeme

Mediální partneři